หน่วยงานรัฐบาลเกาหลี

หน่วยงานรัฐบาลเกาหลี

หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีมีการปกครองแบบประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล สั่งงานและดูแลหัวหน้าสำนักงานบริหารงานกลางทั้งหมดตามกฎหมาย ายกรัฐมนตรีคำสั่งจากประธานาธิบดีเพื่อสั่งงานและดูแลหัวหน้าสำนักงานบริหารงาานกลางตามที่ระบุเอาไว้ในตารางด้านล่างนี้ หน่วยงานราชการ ของเกาหลีประกอบด้วย 17 กระทรวง 5 กรม และ 16 กอง (ข้อมูลเดือนมกราคม 2015) โดยแต่ละกระทรวงจากทั้งหมด 17 กระทรวง ดูแลงานบริหารดังต่อไปนี้

① กระทรวงนโยบายและการเงินจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
การวางแผนนโยบายพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาว การวางกลยุทธด้านการพัฒนาการวางแผน กำากับทิศทาง และการประสานงาน การกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงิน วางกฎเกณฑ์การดำาเนินงานและการประเมินผลด้านงบประมาณและงบดุล สกุลเงินภายในประเทศ สกุลเงินต่างประเทศ ทรัพย์สินคงคลังของประเทศ ระบบบัญชีของรัฐบาล ระบบภาษีในประเทศ งานด้านศุลกากร การเงินระหว่างประเทศ การบริการสำานักงานสาธารณะ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สินของชาติ การลงทุนภาคเอกชน และหนี้สินของรัฐบาล

② กระทรวงการศึกษาธิการ จะจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาประชากร การให้การศึกษาของโรงเรียน การให้การศึกษาตลอดชีวิต และกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ

③ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตจะบริหารกิจการต่างๆ อาทิการพัฒนาการบริหาร การประสานงาน และการประเมินผลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตและการใช้พลังงานนิวเคลียร์ การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำาระบบไอซีทีใหม่ๆ ในเกาหลี การปกป้องข้อมูลและวัฒนธรรมเชิงข้อมูล การหลอมรวมและประชาสัมพันธ์การออกอากาศและการ สื่อสารรวมทั้งการบริหารจัดการคลื่นสัญญาณ อุตสาหกรรมไอซีที และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ ธนาณัติ และการส่งจดหมาย

④ กระทรวงกิจการต่างประเทศและการค้า จะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ การฑูตการเจรจาทางการค้ากับต่างชาติ เจรจาทางการค้าโดยตรง/โดยอ้อม การประสานงานความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การทำาสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ การปกป้องและให้การสนับ สนุนผู้ที่พำานักในต่างประเทศนโยบายการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีที่อาศัยในต่างประเทศการสำารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ

⑤ กระทรวงรวมชาติ จะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ การวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ การให้การศึกษาเรื่องการรวมชาติงานบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการการรวมชาติ

⑥ กระทรงยุติธรรมรับผิดชอบงานดังต่อไป นี้ การดำาเนินคดี การตัดสินคดีการปกป้องสิทธิมนุษยชน การควบคุมการอพยพ และงานบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการศาล

⑦ กระทรวงป้องกันประเทศ จะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้การบังคับบัญชาและออกคำาสั่งทหารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ งานบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านทหาร

⑧ กระทรวงบริหารราชการและกิจการภายในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการดูแลรัฐสภา, การประกาศกฎหมายและสนธิสัญญาต่างๆ,จัดการองค์กรของรัฐบาลและบุคลากรของรัฐ, ดูแลเรื่องการมอบรางวัลและอิสริยาภรณ์, การปฏิรูปรัฐบาล, ประสิทธิภาพในการบริหาร, ระบบรัฐบาลอีเลคทรอนิคส์, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การดูแลจัดการอาคารของราชการ, นโยบายของสำานักงานบริหารในท้องถิ่น, ให้การสนับสนุนด้านการบริหาร-การเงิน-ระบบภาษีของสำานักงานบริหารในท้องถิ่น, ให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นที่ด้อยพัฒนา ฯลฯ, จัดการข้อพิพาทระหว่างองค์กรบริหารในท้องถิ่นและจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงของประชาชน

⑨ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการสื่อสาร บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมศิลปะ วิดีทัศน์ การโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร กีฬา การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การบริหารงานของ รัฐบาล และการแถลงข่าวของรัฐบาล

⑩ กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจกรรมชนบท ดูแลเรื่องเกษตรกรรม ปศุสัตว์อาหาร พื้นที่กสิกรรม การชลประทาน การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรรม และการแจกจ่ายสินค้าทางเกษตรกรรม

⑪กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงาน จะบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ การค้า อุตสาหกรรม การเจรจาทางการค้าการประสานงานและการการบริหารจัดการการเจรจาทาง ารค้า การลงทุนในต่างประเทศนโยบายการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพลังงานเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งทรัพยากรใต้ดิน

⑫กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ ดูแลกิจการต่างๆ อาทิสุขภาพและสุขอนามัย มาตรการเชิงป้องกัน กิจการด้านการแพทย์และการเภสัชกรรม การคุ้มครองชีวิต การพึ่งพาตนเอง การประกันสังคม เด็ก (รวมทั้งการดูแลทารก) ผู้สูงวัย และผู้พิการ

⑬กระทรวงสิ่งแวดล้อม จะดูแลกิจการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการใช้ชีวิตการป้องกันมลพิษทางธรรมชาติ

⑭กระทรวงการจ้างงานและแรงงานดูแลกิจการด้านนโยบายแรงงานโดยรวม หลักประกันการจ้างงานและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เงื่อนไขสภาพการทำางาน สวัสดิการสำาหรับแรงงาน การปรับเปลี่ยนระบบบริหารแรงงาน ความปลอดภัยและสุขภาพของการทำางาน การประกันเงินชดเชยจากอุบัติเหตุเชิงอุตสาหกรรม งานด้านการบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและแรงงาน

⑮กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัว จะดูแลกิจการด้านการวางแผนนโยบายสตรีโดยรวม การปรับปรุงสถานภาพอาทิการส่งเสริมสิทธิสตรี เยาวชน และครอบครัว (รวมทั้งกิจกรรมสำาหรับเด็กที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหลากวัฒนธรรมและครอบครัวที่มีสุขภาพดีด้วย)

⑯กระทรวงดินแดน โครงสร้างพื้นฐาน และขนส่งจะดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการประสานงานแผนการบริหารระบบที่ดินแบบครบวงจร การรักษา การใช้และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแผ่นดิ นและแหล่งน้ำาแห่งชาติ การสร้างเมือง ถนนและบ้านเรือน ชายฝั่ง แม่น้ำา และการแปรสภาพที่ดิน การขนส่งทางบก การขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางอากาศ

⑰กระทรวงทะเลและประมง ดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางทะเล การประมงการพัฒนาหมู่บ้านประมง การขนส่งอาหารประเภทปลา การขนส่งทางทะเล ท่าเรือและสภาพแวดล้อมทางทะเล การสำารวจทางทะเล การพัฒนาทรัพยากรทางทะเล การวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลและระบบศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต